TS BS NGUYỄN THANH VÂN

TS BS
NGUYỄN THANH VÂN

NGUYEN THANH VAN,
MD, PhD

Phó Chủ tịch Nội vụ – Tổ chức Hội VSAPS./ Vice President of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • (Cập nhật)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • (Cập nhật)