PGS TS BS VŨ QUANG VINH

PGS TS BS
VŨ QUANG VINH

Assoc.Prof. VU QUANG VINH,
MD, PhD

Phó Chủ tịch Khoa học Hội VSAPS./ Vice President of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • (Cập nhật)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • (Cập nhật)