PGS TS BS VŨ QUANG VINH

PGS TS BS VŨ QUANG VINH

PGS TS BS
VŨ QUANG VINH

Assoc.Prof. VU QUANG VINH,
MD, PhD

Phó Chủ tịch Đào tạo Hội VSAPS./ Vice President of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • (Cập nhật)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • (Cập nhật)