PGS TS BS VŨ NGỌC LÂM

PGS TS BS
VŨ NGỌC LÂM

Assoc.Prof. VU NGOC LAM,
MD, PhD

Trưởng ban Kiểm tra Hội VSAPS./ Head of Inspection Committee of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • (Cập nhật)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • (Cập nhật)