PGS TS BS PHẠM TRỊNH QUỐC KHANH

PGS TS BS PHẠM TRỊNH QUỐC KHANH

PGS TS BS
PHẠM TRỊNH QUỐC KHANH

Assoc.Prof.
PHAM TRINH QUOC KHANH,
MD, PhD

Tổng Thư ký Hội VSAPS./ General Secretary of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • (Cập nhật)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • (Cập nhật)