PGS TS BS PHẠM TRỊNH QUỐC KHANH

PGS TS BS
PHẠM TRỊNH QUỐC KHANH

Assoc.Prof.
PHAM TRINH QUOC KHANH,
MD, PhD

Tổng Thư ký Hội VSAPS./ General Secretary of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • (Cập nhật)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • (Cập nhật)