PGS TS BS NGUYỄN VĂN LÂM

PGS TS BS
NGUYỄN VĂN LÂM

Assoc.Prof. NGUYEN VAN LAM,
MD, PhD

Phó Chủ tịch Đào tạo Hội VSAPS./ Vice President of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • (Cập nhật)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • (Cập nhật)