PGS TS BS NGUYỄN VĂN LÂM

PGS TS BS NGUYỄN VĂN LÂM

PGS TS BS
NGUYỄN VĂN LÂM

Assoc.Prof. NGUYEN VAN LAM,
MD, PhD

Phó Chủ tịch Khoa học Hội VSAPS./ Vice President of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • (Cập nhật)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • (Cập nhật)